از سفیر سلامت نمونه دانش آموزی خوزستان تقدیر شد

طی مراسمی از سوی معاونت مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان و ریاست اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز از امیر علی عسکری تبار به عنوان سفیر نمونه سلامت دانش آموزی خوزستان تقدیر بعمل آمد