سه خبر جدید از صندوق های غیرمجاز وام خانگی پری سپه پور ، فریبا دنا ، ساناز آرش

خطاب به اعضای صندوق غیر مجاز خانم پری سپه پور:

بنابر اعلام روابط عمومی دادگستری شهرستان رامهرمز آن دسته از اعضای صندوق غیر مجاز خانم پری سپه پور که تا کنون جهت شکایت یا ثبت مشخصات مراجعه ننموده اند مقرر است روز شنبه و یکشنبه مورخ یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ماه به شعبه دوم بازپرسی دادگستری شهرستان مراجعه نمایند.

خطاب به اعضای صندوق غیر مجاز خانم فریبا دنا:
بنابر اعلام روابط عمومی دادگستری شهرستان و پیرو فراخوان های سابق مقرر است آن دسته از اعضای صندوق غیر مجاز خانم فریبا دنا که تا کنون جهت ثبت مشخصات مراجعه ننموده اند روز یکشنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه از ساعت ۱۶ لغایت ۲۱ با در دست داشتن مدارک شناسایی و پرینت بانکی معتبر به سالن مدیریت بحران واقع در پارک خانواده مراجعه نمایند.

خطاب به اعضای صندوق غیر مجازخانم ساناز آرش:
بنابر اعلام روابط عمومی دادگستری شهرستان رامهرمز مقرر است اعضای صندوق غیر مجاز خانم ساناز آرش جهت ثبت مشخصات روز دوشنبه مورخ سیزدهم اردیبهشت ماه از ساعت ۱۶ لغایت ۲۱ با در دست داشتن مدارک شناسایی وپرینت بانکی معتبر به سالن مدیریت بحران واقع در پارک خانواده مراجعه نمایند.