حضور استاندار محترم و مدیران کل استان در بازدید از پروژه های شوشتر و گتوند

افتتاح بند آبخیزداری بردلاگتوند با حضور استاندار، نماینده مردم، مدیرکل منابع طبیعی، فـرمـانـدار گتوند و سایر مسئولین اسـتـانـی و شـهـرستانی

منبع