۲۰۰۰ متر از اراضی ملی که به صورت غیر مجاز ساخت و ساز گردید رفع تصرف شد

علی انصاری زاده مدیر اداره منابع طبیعی شهرستان رامهرمز در گفتگو با خبرگزاری خورنا عنوان کرد که ۲۰۰۰متر از اراضی ملی پلاک ۱ بخش ۲ شهرستان رامهرمز موسوم به سرطا، که به صورت غیر مجاز تصرف و ساخت ساز گردید قلع و قمع شد .

این رفع تصرف توسط فرمانده یگان حفاظت و کارشناس حقوقی شهرستان با حضور فردمتخلف ونیروی انتظامی انجام گردید.
این رای توسط دستگاه قضایی مبنی بر جلوگیری از تصرفات اراضی ملی و درجهت حفاظت از انفال صادر شده و اراضی مذکور به اداره منابع طبیعی شهرستان برگشت خورد.