۲ انتصاب جدید در استانداری خوزستان

استاندار خوزستان طی احکامی جداگانه سرپرست اداره کل انتظامی و مرزی و سرپرست اداره کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری را منصوب کرد.

به گزارش خورنا قاسم سلیمانی دشتکی طی حکمی نادر عمیدزاده را به عنوان سرپرست اداره کل انتظامی و مرزی استانداری خوزستان منصوب کرد.

همچنین در حکمی دیگر از سوی استاندار خوزستان، هدایت اله زارع زاده سرپرست اداره کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری خوزستان شد.