مدیریت پسماند به دست منتقدین سالهای قبل افتاد

 

خورنا|یادداشت وارده:
محمود ثابت قدم از پرسنل شهرداری منطقه چهار واز چهره های نزدیک به محمد جعفر فلسفی سرپرست سازمان مدیریت پسماند اهواز شد.
از ابتدای تصدی شهردار سابق برخی از اعضای شورای شهر مرتبا نسبت به عملکرد سازمان پسماند انتقاد داشته و مسایل این سازمان همواره بهانه کشاندن شهردار سابق به صحن شورا  میشد.
افزایش جمعیت سگ ها، وضعیت ماشین آلات دفن پسماندهای اهواز و شیوه انتصاب رضا علیجانی ، محمد جعفر فلسفی که با عزل کتانباف عضو همیشه ناراضی شورای اهواز شده را پایه ثابت طرح سوال از شاعری کرده بود.
بنظر میرسد ابراهیم نوشادی با اعطای سازمان به چهره نزدیک به محمد جعفر فلسفی این پیام را به این عضو جمنایی شورا داده ” که گر تو بهتر می‌زنی بستان بزن”
حال باید دید که سازمانی که محمد جعفر فلسفی آنرا متهم به فساد و امهال میکرد در دوره مدیرعاملی هم فکرش چگونه خواهد بود.