بیماری کرونا جلوه های خوب و بدی را در آموزش و پرورش هویدا کرد

معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان رامهرمزکه با حضور مسولین شهرستانی برگزار شد اظهار داشت

عبداله براتی معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش با اشاره به پاندمی ویروس کرونا و غافلگیر شدن همه افراد وسازمان ها و به تبع آن نظام تعلیم وتربیت به علت فراهم نبودن زیرساخت های مناسب، فعالیت خلاقانه و جهادی معلمان در زیست بوم جدید را راهگشا و موثر در استمرار آموزش دانستند. ایشان تاکید کرد بیماری کرونا جلوه های خوب و بدی را در آموزش و پرورش هویدا کرد. جلوه های بد آن عدم آمادگی بستر برای انجام فعالیت های آموزش به صورت مجازی و جلوه های خوب آن فداکاری، خلاقیت و همراهی معلمان در گذر از این شرایط دشوار بوده است.
براتی با اشاره به فرموده شهید سلیمانی که مدیر باید امام و پیشرو در حرکت باشد، بر طلیعه داری مدیران و معلمان در این شرایط دشوار تاکید کرد. وی در پایان از حاضران در جلسه تقاضا کرد به احترام معلمان خلاق و متعهد شهرستان رامهرمز یک دقیقه ایستاده آنها را تشویق کنند.