رسمی/لیست نهایی داوطلبان انتخابات شورای شهر ۱۴۰۰ رامشیر

خورنا – فرزاد شعبانی

۱- میر حسین راشدی
۲- عادل حیدری
۳- ماجد شریفی
۴- توفیق حمید
۵- حسین کرد زنگنه
۶- رحیم حیاتی
۷- حافظ شریفی
۸- حسن عموری
۹- ناهید فخری
۱۰- سید جاسم موسوی
۱۱- علی رفیعی
۱۲- رضا مرادی خلف آبادی
۱۳- سجاد ظهیری
۱۴- مهدی امیری
۱۵- عبدالساده حیدری فر
۱۶- کریم حیدری رام
۱۷- حسین آلبوغبیش خلف آبادی
۱۸- بهرام حیدری
۱۹- عادل غببشی
۲۰- مالک رجب پور
۲۱- عبدالخالق حمید
۲۲- جواد مریعی نژاد
۲۳- مهدی نیکنام
۲۴- سید مسعود هاشمی
۲۵- رضا شاغولی
۲۶- زهرا خوان زاده
۲۷- مریم عباسی
۲۸- رحیم قیم
۲۹- مریم الماسی
۳۰- فرید زارع
۳۱- شهاب شریفی
۳۲- محمدرضا محمدی
۳۳- جاسم مقدم
۳۴- امیر عموری
۳۵- فاضل شریفی
۳۶- ناصر حریزاوی
۳۷- جلیل شریفی
۳۸- علی صافی
۳۹- محسن صوفی
۴۰- زینب حمید
۴۱- عبدالرزاق قیمی
۴۲- محمد حسن عساکره
۴۳- آمر حیدری
۴۴- صدام شعبانی
۴۵- فاخر خالدی
۴۶- محمدرضا عساکره
۴۷- ایران موسوی
۴۸- محمد آلبوغبیش
۴۹- کاظم آلبوغبیش
۵۰- عبدالحسین شعبانی
۵١- رحیم شریفی