چوب حراج شورا و شهرداری بهبهان به اعتماد عمومی

احسان آذریان

خبرگزاری خورنا

نهضت بزرگ آسفالت در این روزها مدام در تبلیغات شورا نشینان دیده می شود اما نمی دانند، نهضت آسفالت که هیچ، نهضت سنگ فرش طلا هم که راه بیاندازند نمی توانند جوابگوی اعتماد از دست رفته مردم بابت سواستفاده از موقعیت و استخدام های غیر قانونی و سفارشی در مدت اخیر باشند.

در نزدیک به یک سال گذشته شاهد استخدامی های بسیار زیادی به صورت سفارشی و غیر قانونی در شهرداری بهبهان بودیم.
اواخر دوره شهرداری حمیدرضا ورزشی بود که با استیضاح و بعد دادن مهلت سه ماهه به ورزشی توسط شورای شهر شاهد موج استخدامی های سفارشی تعدادی از اعضای شورای شهر در شهرداری بودیم که باعث ایجاد اعتراض های زیادی در فضای مجازی شد و این استخدام ها را به نوعی باج دادن به اعضای شورا برای تمدید ایام شهرداری ورزشی می دانستند و البته بیراه نبود و صد البته برای شهردار وقت کارساز نشد و خواسته نامشروع شورای شهر را اجابت کرد ولی رو دست خورده و مجبور به استعفای مصلحتی برای جلوگیری از ثبت استیضاح و برکناری توسط شورا در کارنامه خود شد.
شورای شهر که سال آخر خود را سپری می کند و برای آماده شدن جهت کاندیداتوری مجدد در انتخابات شورای آینده نیاز به تیم سازی را احساس می کنند دست از تلاش نکشیدند و در دوران سرپرستی و بعد شهرداری علیرضا بهادری با روند استخدام دوستان و نورچشمی ها نشان دادند که برای ساختن تیم انتخاباتی خود ابایی ندارند که از جیب شهرداری میلیون ها تومان هزینه کادر سازی خود را پرداخته و با خیال راحت با استفاده از بیت المال برای خود تبلیغات کنند.

جالب اینجاست که می شنویم و می بینیم که بعضی از شورا نشینان در کمال جسارت و دهن کجی به افکار عمومی سهم ویژه ای برای باجناق ها و خانواده همسران خود در نظر گرفته اند تا با هزینه کردن اعتماد عمومی عزیز دل و قهرمان خانواده همسر خود شوند
و البته هستند اعضایی که برای فامیل خود استخدام نخواستند و با ورود خود به شورا به جای حکم استخدامی کیفی به دست عمه زاده دادند و او را برای راه انداختن کار خلق الله روانه شهرداری کردند!!!

و البته باید خدای را بابت اعطای نعمتی چون حاج نعمت دانایی رئیس پاکدست و سالم شورای شهر حمد و سپاس بگوئیم که برای مخالفت با ورزشی یقه پاره کرد و در دوره بهادری چشم‌ بر روی تمام این اتفاقات نامیون بسته و دلخوش به این است که حمدالله چون آن چند تن به چاه رانت و سفارش استخدام دوست و فامیل در نیفتاده و به این فکر نمی کند که مردم به یکی مثل او رای دادند که با فساد در شهرداری مبارزه کند نه اینکه با کمال افتخار در مصاحبه با رسانه ها بیان کند آنقدر اتفاقات و فساد وحشتناک در شورا و شهرداری اتفاق می افتد که اگر بخواهم بیان کنم مردم هرگز به شورای شهر رای نخواهند داد!!!

و کاش آقای رئیس شورای شهر بداند که اگر میل یا توان مبارزه با فساد در مجموعه شهرداری و سواستفاده از موقعیت اعضای شورا را ندارد بهتر آن است که خود نیز به اعتماد مردم خیانت نکند و نماندن در جای نادرست را بر این ماندن بی اثر ترجیح دهد.