مرحله دوم تلقیح واکسن کرونا در شهرستان هندیجان انجام شد

به گزارش خبرگزاری خورنا ” رئیس مرکز بهداشت هندیجان خبر داد: مرحله دوم تلقیح واکسن کرونا در هندیجان برای باقیمانده کادر پرخطر درمان بیمارستان شهداء، فوریتها پزشکی و تعدادی از کارکنان پرخطر بهداشت در مجموع به تعداد ۶۰ نفر انجام شد.

وی ادامه داد: تا کنون ۸۵ دز واکسن کرونا تلقیح شده که همگی از کادر فوریتهای پزشکی، بهداشت و درمان بوده اند. این تزریق ها اولین دوز از دو دوز تلقیح واکسن برای هر فرد است، دوز دوم واکسن۲۸ روز دیگر برای هر فرد انجام خواهد شد.

پرویز جوانمردی عنوان کرد: مرحله بعدی تلقیح واکسن جهت بیماران دیالیزی و جانبازان عزیز خواهد بود ‌.