فرمانده نیروی انتظامی هفتکل خبر داد:با افراد مخل نظم چهار شنبه اخر سال بشدت برخورد میشود

سرهنگ ابراهیم خوبان در گفتگو با خبرگزاری خورنا بیان داشت: افرادی که در شب چهارشنبه اخر سال اقدام به سلب آرامش عمومی و برهم زدن نظم جامعه می نمایند خودروی آنها تا تاریخ ۱۵/۱/۱۴۰۰ توقیف و با رانندگان و افراد سودجو برابر قانون و مقررات برخورد و به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.