دعوت فرماندار هندیجان به مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا

دعوت فرماندار هندیجان به مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مصاحبه با خبرنگار خورنا