رفع تصرف از اراضی مسکن و شهرسازی در پارک مالیات شهرداری امیدیه

اسداله ترحم / ‌خورنا – بالغ بر ۵۰۰۰ متر اراضی دولتی در قالب معبر، پس از طرح شکایت مالک قانونی اداره مسکن و شهرسازی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان امیدیه رفع تصرف گردید.
به نقل از روابط عمومی دادگستری امیدیه، در راستای حفظ حقوق عامه و سیاستهای دستگاه قضایی مبنی بر حفظ کاربری اراضی، با عنایت به مستندات ارائه شده از سوی اداره راه و شهرسازی و ارجاع شکایت به شعبه دادسرا پس از تحقیقات معموله و استماع اظهارات نمایندگان اداره شاکی و شهرداری امیدیه و اقناع شهرداری به رفع تصرف ‌در نهایت قریب به ۵۰۰۰ متر اراضی که در پارک مالیات تصرف شده بود، پس از قلع و قمع مستحدثات به صورت معبر آزاد سازی گردید.
کریمی دادستان عمومی و انقلاب امیدیه نیز درهمین راستا اعلام کرد: با توجه به شرایط تحریم ظالمانه علیه کشور و مضاعف شدن هزینه اجرای پروژه ها، بایستی نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی با تدبیر عمل کرده تا هزینه به بیت المال وارد نشود.تحقیقات در خصوص قصور احتمالی و خسارات وارده به بیت المال در دست تکمیل است.