اطلاعیه وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان رامشیر

خورنا – فرزاد شعبانی

با سلام واحترام حضور دانش آموزان و دانشجویان ارزشمند شهرستان رامشیر

به اطلاع می رساند: مستند به تبصره ۱ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی حداکثر معافیت تحصیلی دانش آموزی تا سن ۲۰سالگی می باشد، ودانش آموزانی که وارد سن ۱۹ سالگی میشوند بایستی برای آنان درخواست معافیت تحصیلی بصورت یک ساله انجام شود.

تذکر: تحصیل دانش آموزان باید بصورت پیوسته باشد.
تذکر: به دانش آموزان داوطلب آزاد معافیت تحصیلی تعلق نمیگیرد.
تذکر: دانش آموزی که قبل از سن مشمولیت در سن ۱۷سالگی فارغ التحصیل،انصراف،اخراج یا ترک تحصیل نماید،حداکثرشش ماه ازتاریخ ورود به سن مشمولیت مهلت دارد جهت تعین تکلیف مشمولیت به دفترپلیس+۱۰محل سکونت مراجعه نماید.ودانش آموزی که پس از ورود به سن مشمولیت درسنوات مجاز تحصیلی از واحد آموزشی خارج شود یک سال مهلت دارد وضعیت مشمولیت را مشخص نماید.

درخصوص وضعیت دانشجویان

۱.مدت تحصیل دانشجویان در هر مقطع تحصیلی با توجه به سقف مجاز تحصیلی به شرح ذیل است.
کاردانی ۲/۵سال
کارشناسی ناپیوسته۳سال
کارشناسی ارشدناپیوسته۳سال کارشناسی پیوسته۵سال
کارشناسی ارشدپیوسته۶سال
دکتری پزشکی پیوسته ۸سال
دکتری تخصص۶سال می باشد.
تذکر: معافیت تحصیلی برای هر مقطع تحصیلی یک بار و حداکثر تا اخذ مدرک دکتری صادر می شود.
تذکر: مهلت معرفی جهت اعزام به خدمت حداکثر یک سال پس ازتاریخ فراغت از تحصیل.انصراف.یااخراج است.درصورت عدم معرفی پس از تاریخ مذکور وارد غیبت خواهندشد.

سلامت وپایدارباشید