متولی نظارت بر رفتار رانندگان تاکسی سرویس در هفتکل کیست؟؟

طی روزهای اخیر برخی شهروندان هفتکل با تماس های متعدد از نحوه رفتار برخی رانندگان تاکسی سرویس ابراز گلایه و خواهان نظارت متولیان امر بر نحوه ی گزینش رانندگان شدند.

این شهروندان استخدام برخی رانندگان در برخی تاکسی سرویس ها را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مستلزم چاره اندیشی نهادهای مربوطه دانستند.

این شهروندان صدای ضبط بلند ماشین؛رفتارهای ناشایسته با مسافر که اکثر خانم ها می باشند را به این خبرگزاری ها اعلام کرده و خواستار انجام گزینش در استخدام رانندگان تاکسی شدند.

خبرگزاری خورنا بعنوان صدای رسای مردم در شهرستان هفتکل بصورت جد خواهان ورود نهادی مربوطه به امر گزینش رانندگان تاکسی می باشد و این امر را تا اعلام نتیجه پیگیری خواهد نمود.