عدم اجرای محدودیت های کرونایی در برخی شرکت های پتروشیمی

استان خوزستان این روزها به خطرناکترین جغرافیای کشور تبدیل شده است که کرونای انگلیسی در‌ آن جولان می دهد. اعتراضات کارکنان شرکتهای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در خصوص عدم رعایت دستورالعمل های صادر شده از سوی کمیته شرایط اضطراری منطقه و بی توجهی شرکتها به محدودیت‌های ابلاغ شده کرونایی، در حال افزایش است.

براساس پیامهای متعدد دریافتی از کارکنان این شرکتها، مدیران محدودیتهای کرونایی ابلاغی را اعمال نمیکنند و کماکان با حداکثر تعداد نفرات و ساعات در‌حال فعالیت هستند.

علی الظاهر بی توجهی به قوانین و دستورالعمل ها در‌ کشور ما توسط مدیران عادی شده است و فقط مردم عادی ملزم به رعایت قوانین هستند.
هر کجا که قانونی برای مردم باشد باید دقیق اجرا شود اما مدیران شرکت ها در بسیاری اوقات خود را از رعایت قوانین مستثنا می دانند و تن به اجرای قانون نمی‌دهند.

خطاب به آن دسته از متخلفان از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره عرض میکنیم که متوجه باشید که بر اثر تصمیمات شما ممکن است جان انسانها در معرض تهدید قرار بگیرد.

کاری با روحیه قانون‌گریزی شما بزرگواران قدرتمند نداریم، حداقل در جایی که جان انسانها در خطر است کمی بیشتر احساس مسئولیت کنید.

عالیجنابان گرانمایه؛ از شما تقاضا داریم قانون را رعایت کرده و برای جان انسان‌ها بیشتر از تولید و ثروت سازی ارزش قائل باشید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.