گزارش تصویری خورنا از تعطیلی خودجوش بازار کالای خانگی هندیجان و ممنوعیت سفر به این شهرستان

گزارش تصویری خورنا از تعطیلی خودجوش بازار کالای خانگی هندیجان و ممنوعیت سفر به این شهرستان