صید غیرمجاز ترال در آبهای هندیجان و فصل ممنوعیت صید + فیلم

صید غیر مجاز ترال در آبهای هندیجان و فصل ممنوعیت صید 

به گزارش خبرگزاری خورنا ” گروهی از لنج‌ها با پلاک‌های پوشانده شده و مخدوش‌ در فصل ممنوعیت صید در آبهای بحرکان‌ هندیجان در جنوب استان خوزستان و شمال خلیج فارس اقدام به صید به روش‌ ترال‌ یا کف روبی می‌کنند.