دو انتصاب جدید در استانداری خوزستان

استاندار خوزستان طی احکامی جداگانه مدیرکل اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و مدیرکل اداره بازرسی استانداری خوزستان را منصوب کرد.

به گزارش خورنا امروز چهارشنبه یکم بهمن ۹۹ ناظم ثبوتی با حکم غلامرضا شریعتی به عنوان مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خوزستان منصوب شد.

همچنین استاندار خوزستان در حکمی دیگر شهاب رزمی را نیز به سمت مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری انتخاب کرد.