ببینید: واکنش توییتری جمعی از کنشگران بندرماهشهری در اعتراض به تقسیمات حریم و محدوده

جمعی از کنشگران بندرماهشهری در اعتراض به تقسیمات حریم و محدوده بین بندرماهشهر و سربندر واکنش نشان دادند. برخی از این واکنش ها که به دست خورنا رسیده در ادامه آمده است:

 

این خبر تکمیل میشود