درسا جعفری فام دانش آموز مسجدسلیمانی رتبه برتر جشنواره کشوری  انشا نویسی با موضوع  با هم _ماسک _می زنیم را اخذ نمود

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان// برگزیدگان دومین جشنواره سراسری انشا نویسی با موضوع با هم ماسک می زنیم  اعلام گردید.

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان// برگزیدگان دومین جشنواره سراسری انشا نویسی با موضوع با هم ماسک می زنیم  اعلام گردید.
درسا جعفری فام دانش آموز ششم ابتدایی مدرسه امامت شهرستان مسجدسلیمان در دومین جشنواره کشوری انشا نویسی رتبه برتر را از میان ۷۰۰۰  انشا ارسالی به جشنواره اخذ نمود.