اصغر سیفی حائز رتبه برتر استانی وکشوری شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا، مدیر آموزش و پرورش شهرستان آغاجاری از موفقیت اصغر سیفی در هشتمین جشنواره ی نوجوان سالم، که موفق به کسب رتبه دوم کشوری در رشته ایده پردازی و معلم پژوهنده در رشته تجارب برتر در مدیریت پژوهشی شد، خبر داد.