تصویر منع تردد شبانه برای شهرهای نارنجی

رئیسی ، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا :

منع تردد از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح در شهرهای قرمز اعمال می شد و از امروز برای شهرهای نارنجی هم اعمال می شود

در ۲۷۸ شهری که نارنجی هم هستند منع تردد انجام می شود

منبع