محمد رضا مکوندی:

بخش خصوصی یاریگر اقتصاد کشور دربرابر تحریم ها

بخش خصوصی از مهمترین ارکان رشد وتوسعه اقتصاد هرکشوری محسوب می شود.

محمدرضا مکوندی

بخش خصوصی از مهمترین ارکان رشد وتوسعه اقتصاد هرکشوری محسوب می شود. درواقع اهمیت دادن به بخش خصوصی با اتخاذ سیاست های تشویقی از سوی دولت درشرایط بغرنج فعلی تحریم ها؛ قدمی موثر برای حمایت ازاقتصاد ملی درزمینه های مختلف ازقبیل صنعت ؛کشاورزی وتوسعه فن آوری های مختلف است.
بخش خصوصی در  واقع رفع کننده نیازهای کشور وتصدی بخشی ازوظایف دولت  است. چرا که بخش خصوصی   با  کارآفرینی وتولید فرصت های شغلی ؛بومی سازی فن آوری مختلف وکاهش وابستگی به واردات اقلام مشابه؛ کاهش هزینه های تمام شده؛تولید داخلی؛ایجاد اشتغال وسرمایه گذاری غیردولتی  نیاز های کشور را در بخش‌های ضروری و مهم مرتفع می کند.
به دلیل تکیه کشور براقتصاد تک محصولی و نیاز به کسب درآمدهای ارزی درصنایعی نظیر نفت و گازکه تحت تحریم مستقیم آمریکا هستند و وابستگی این صنعت مادر ازحیث دانش فنی و تجهیزات به شرکتهای خارجی  اکنون با حضورقدرتمند بخش خصوصی   می توان بسیاری ازنیازهای اساسی این حوزه  را با بومی سازی دانش فنی مرتفع کرد.
بخش خصوصی می تواند برای تحریم ها  روزافزون علیرغم محدودیتهای ناشی ازتحریم ها چاره اندیشی کند. کاری که شاید بخش دولتی نتواند براحتی ازعهده اش برآید.یکی ازمصادیق بارز و البته قابل ستایش تاسیس پتروشیمی بزرگ مسجدسلیمان  توسط بخش خصوصی درسخت ترین شرایط کمرشکن تحریم ها است.
قوانین دست وپا گیر وعدم هماهنگی بخش های اداری ازیکسو تحریم ها شدید اقتصادی ازسوی دیگر وکمبود نقدینگی وتسهیلات ریالی وارزی؛ وقطاری ازمشکلات ریز ودرشت چالش جدی برای رشد وتوسعه اقتصادی کشور است که بسیاری از پروژه های مختلف را متوقف کرده است
درچنین شرایط سخت ودشوار نگاه بخش دولتی باید به تقویت بخش خصوصی برای مقابله باتحریم ها باشد.
نمونه بارز رشد وتوسعه صنعتی دراین شرایط مملوازچالش اقتصادی که کشور را درگیر کرده است تولد پتروشیمی عظیم مسجدسلیمان درابعاد ۴۰۰ هکتارتاسیسات مختلف باهمت فرهاد وار فرزندان این خطه است.جالب است حتی برخی مدیران ارشد دولتی  اجرای این پروژه عظیم صنعتی را یک رویا ِغیر قابل عملیاتی می دانستند!!
اما با همتی قابل تقدیر امروز علیرغم شرایط سخت تحریم های اقتصادی بخصوص دربخش نفت وگاز بنیان به ظهور رسیدن ایده ای بس بزرگ از یک کارآفرین درابعاد ملی در احداث این صنعت  که دارای اراده ای استوار  برای غلبه بر همه دشواری های نفس گیر به نتیجه قابل تحسین ختم شده است.
تولدی ازصنعت پتروشیمی درسایه خودباوری   دربیابانی لم یزرع در شهر محروم مسجدسلیمان بنیان نهاده شد که نماد عملی فرموده مقام معظم رهبری درتحقق اقتصاد مقاومتی و باور توانمندیهای کارآفرینان هموطن است .دکتر یوسف داودی مدیر کارآفرینی پرشور ومصمم  و خوش فکر که با سماجت و امیدوارانه نشانی ازخود به یادگارنهاد که هزاران نفر برسفره همتش  ارتزاق می کنند وبلکه برخی مدیران دولتی ناباور به بخش خصوصی را مصمم به حمایت از سرمایه گذاران نمود.
یک کارآفرینی ملی که اکنون تابلویی تمام عیار از کارآفرینی وزایش فرصت ها درفراسوی تهدیدات تحریم های کشوراست.
کارآفرینی که همه سدهای متعدد درکشور برای نشاندن نهالی بنام پتروشیمی را یکی پس ازدیگری پشت سرنهاد‌جالب است بدانید گاهی برای واردات تجهیزات این کارخانه عظیم ودور زدن تحریم ها مجبور بوده برخی تجهیزات  را ازچندکشور جابه جا تا به کشور وارد کند.!
پتروشیمی مسجدسلبمان نماد توجه به خودباوری وتمرکز دولت برکارآفرینی واقتصادخصوصی غیررانتی است که می تواند فرصت های شغلی فراوانی  درشرایط  سخت کنونی بوجود آورد.ضمن اینکه موجب توسعه شمال خوزستان وارتقاءزندگی بومیان؛افزایش صادرات غیرنفتی وبومی سازی صنعت پتروشیمی شده ودرمجموع توسعه محلی و ملی را بهبود داده است.
حمایت ازسرمایه گذاری بخش خصوصی اساسی ترین راهکار در مقابله باتحربم ها است.