در پدیده ای نادر درخت میوه توت خارج از فصل ثمردهی به بار نشست

درخت میوه توت که در خوزستان اوایل فصل بهار به بار می نشیند این بار در پدیده ای نادر یک عدد درخت میوه توت خارج از فصل ثمردهی در روزهای آخر فصل پاییز در صالح شهر گتوند به بار نشست

منبع