مجوز استخدام ۳۰ هزار پرستار صادر شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای اجازه استخدام و بکارگیری تعداد ۳۰ هزار نفر نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی درمانی را صادر کرد