حس خوب یک شعر / مهمانداری

خورنا – فرزادشعبانی

حسن بهبهانی

شاعران فارغ از هر ملیّتى از گذشته های دور تا دوران معاصر شعرهای متنوعی سروده اند.
آشنایی با شعر و شاعران قاره ها و ملیت های مختلف ، هم ما را با تجربه های شعری آنان آشنا می کند و هم با مطالعه و مقایسه شعر و شاعران آنان ، درک و دریافت بهتری از تجربه شعری شاعران فارسی زبان پیدا می کنیم.

شعر معاصر کرد
شیرکو بی که س

ترجمه : موسی بیدج

مهمانداری

باران را
مهمان اتاقم کردم
وقتی رفت
گلی برایم جا گذاشت
آفتاب را
مهمان اتاقم کردم
وقتی رفت
آینه ای کوچک برایم جا گذاشت
درخت را
مهمان اتاقم کردم
وقتی رفت
یک شانه برایم جا گذاشت
تو که مهمان اتاق من شدی
هم گل و هم آینه و هم شانه را بردی
اما بعد خود، دردانه شعری برایم
جا گذاشتی