صدور مجوز آغاز فاز انسانی واکسن کرونای ایرانی در روز چهارشنبه

سعید نمکی وزیر بهداشت :

موضوع واکسن کرونا را از ۳ مسیر دنبال می کنیم ؛ اول خرید واکسن از منابعی است که در دنیا تایید شدند که حدود ۱۸ میلیون دوز قرار است خریداری کنیم

 

مسیر دوم تهیه واکسن ، باید بتوانیم در قالب قرارداد مشترک ، تولید داخل و دانش فنی بیرون را دنبال کنیم و با دو و سه کشور خوب پبش رفتیم

 

مسیر سوم تکیه بر دانش و تولیدات داخلی است که ۴ مورد از اینها هفته پیش در قالب وبیناری با سازمان بهداشت جهانی مطرح شد

 

امیدواریم برای ۲ مورد از واکسن های داخلی کرونا در روزهای آتی و جلسه ای که روز چهارشنبه داریم اجازه فاز انسانی برای کلینیکال ترایال دادهدشود

منبع