گروهای خونی منفی بیشترین نیاز به اهدا را دارند

سخنگوی سازمان انتقال خون : گروهای خونی منفی که ۱۰ درصد مردم دارای آن هستند بیشترین نیاز ، برای اهدای خون هستند . باید اهدای خون به صورت مستمر باشد چون بعضی از فرآورده ها ۳ روز قابل نگهداری هستند

منبع