گزارش تصویری | بازدید فرماندار و مدیر شبکه بهداشت از مبادی ورودی و خروجی شهر

خورنا – فرزادشعبانی

گزارش تصویری | فرماندار و مدیر شبکه بهداشت و درمان رامشیر از مبادی ورودی و خروجی شهرستان رامشیر بازدید کردند.

این بازدید به منظور کنترل عملکرد نظارتی مصوبه ستاد ملی کرونا صورت گرفت