گزارش تصویری از بازدید فرماندار و مدیر شبکه بهداشت و درمان رامشیر از بازار و سطح شهر

خورنا – فرزادشعبانی

گزارش تصویری از بازدید میدانی فرماندار و مدیر شبکه بهداشت و درمان رامشیر از بازار و سطح شهر به منظور نظارت بر اماکن عمومی و بهداشتی و با هدف اجرای بهتر مصوبه ستاد ملی کرونا صورت گرفت