دفاتر ازدواج و ثبت اسناد شیفتی شدند

با شروع محدودیت های کرونایی ، دفاتر ازدواج و ثبت اسناد رسمی از امروز به صورت زوج و فرد فعالیت می کنند

منبع