آمار رسمی کرونا در ایران ۹۹/۸/۳۰

بیماران فوت شده : ۴۷۹

بیماران بهبود یافته : ۵۳۲۱

موارد قطعی ابتلا : ۱۳۲۶۰

کل بیماران بهبود یافته : ۵۸۹۰۲۵

کل بیماران فوت شده : ۴۳۸۹۶

موارد قطعی ابتلا : ۸۲۸۳۷۷

منبع