پلمپ دو باغ تالار در شهرستان گتوند

فتح الله پارسایی فرماندهی انتظامی شهرستان گتوند اظهار داشت :

دو باغ تالار در شهرستان گتوند که بدون توجه به وضعیت شیوع کرونا و نقض دستورالعملهای بهداشتی اقدام به برگزاری مراسم نموده بودند توسط نیروی انتظامی شهرستان گتوند برابر ضوابط پلمپ شدند

فتح الله پارسایی فرماندهی انتظامی گتوند تمان کسبه و صنوف را به رعایت دستورالعملهای بهداشتی در رابطه ویروس کرونا دعوت نمود

منبع