در جهت نهادینه نمودن فرهنگ تعالی و کیفیت برنامه ریزی؛

سومین جشنواره ارزیابی پتروشیمی مارون (جام) برگزار شد

سومین جشنواره ارزیابی پتروشیمی مارون (جام) همزمان با روز جهانی کیفیت برگزار شد.

سومین جشنواره ارزیابی پتروشیمی مارون (جام) همزمان با روز جهانی کیفیت در جهت نهادینه نمودن فرهنگ تعالی و کیفیت برنامه ریزی و با رعایت کلیه الزامات بهداشتی برگزار شد که این امر می‌تواند گامی در جهت افزایش کیفیت خدمات و محصولات باشد.

نحوه برگزاری این جشنواره بر اساس گروه بندی فرآیندهای سازمان در سه بخش فرآیندهای تولیدی ، پشتیبانی تولید و پشتیبانی بوده و هرکدام از فرآیندها بر اساس معیارها و شاخص های مشترک ارزیابی شد و در پایان به بهترین ها تندیس جام و لوح سپاس اهداء گردید.

همچنین به سه مقاله برتر در خصوص موضوعات مرتبط با صنعت پتروشیمی هدایایی اهداء شد.

خاطرنشان می شود در این جشنواره از کلیه همکاران که در جهت ارتقاء کیفیت سازمان تلاش نمودند تقدیر و تشکر بعمل آمد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.