ﻭﺯﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭ: نباید در موضوع کرونا آمارسازی کرد

وزیر کشور گفت: در موضوع بیماری کرونا نباید آمار سازی و مخفی کاری کرد زیرا ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ چنین ﺁﻣﺎﺭهایی است که وزیر بهداشت و همکارانش تصمیم‌گیری می‌کند.

به گزارش خورنا ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺭﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ امروز ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﮔﻔﺖ: ﺳﻼﻣﺖ مردم در ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺖ و فرمانداران باید ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ مقابله ﺑﺎ بیماری ﮐﺮﻭﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کنند.

وی عنوان کرد: تجمعات به کل ممنوع است و فرمانداران در برخورد با این مسئله ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﯾﺎ ﻓﺮﺩﯼ نباید رودربایستی دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎشند ﻭ ﺍﮔﺮ هم در این زمینه به ﻣﻮﺭﺩﯼ برخورد کردند ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﺪﺍﺭند، ﺑﮕﻮیند ﻭﺯﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻭﺯﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﻔﺖ: در موضوع بیماری کرونا نباید به هیچ عنوان آمار سازی و مخفی کاری کرد زیرا ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ چنین ﺁﻣﺎﺭهایی است که وزیر بهداشت و همکارانش تصمیم‌گیری می‌کند.

ﺭﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ در پایان یادآوری کرد: ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺩﺭ ﺣﮑﻢ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺍﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭﯼ و قدرت ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ نیز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.