کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر دست از کار کشیدند/معترضان خواستار تبدیل وضعیت هستند

صبح روز سه شنبه ۲۰آبان ۱۳۹۹ ده ها نفر از کارکنان بخش کارخانه کشت و صنعت کارون شوشتر دست از کار کشیدند .

ده ها نفراز کارکنان مجتمع عظیم کشت و صنعت کارون شوشتر به دلیل آن چه که مطالبات به حق خود می دانند دست از کار کشیدند.

این کارگران درباره علل تجمع و توقف کار گفتند :متاسفانه مدت زیادی است که خواستار تبدیل وضعیت خود از “تامین نیرو با پیمانکار” به “قرارداد مستقیم با شرکت” هستیم اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

کارگران اظهار داشتند : متاسفانه در کشت و صنعت کارون بین نیروهای شرکتی و تامین نیرو با پیمانکار تبعیض زیادی قائل می شود و حقوق ما ضایع گشته است.

بنابر گفته ی کارگران هیچ کدام از مسئولین شرکت برای صحبت با کارکنان تجمع کننده در محل حضور نیافتند.

 

خبرنگار: محسن علیخانی

منبع