بارش شدید باران در صالح شهر گتوند

بارش شدید باران همراه با تگرگ در صالح شهر گتوند باعث آبگرفتگی در معابر این شهر شد و گتوند با ۵۵ میلیمتر بارندگی پربارش ترین شهر خوزستان شد

منبع