آمار کرونا در ایران یکشنبه ۹۹/۸/۱۸

بهبود یافتگان ۵۱۷۶

فوت شدگان ۴۵۹

کل بهبود یافتگان ۵۲۰۳۲۹

کل فوت شدگان ۳۸۲۹۱

مواردقطعی ابتلا ۹۲۳۶

کل موارد قطعی ابتلا ۶۸۲۴۸۶

منبع