بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز و نماینده شوشتر و گتوند از زیر ساختهای بهداشتی و درمانی گتوند

اختصاص ۱۲۰ میلیارد ریال به زیر ساختهای حوزه بهداشت و درمان گتوند پس از جدایی از دانشگاه علوم پزشکی دزفول

در این بازدید دکتر ابول نژادیان ، نماینده مردم و دیگر مسئولین از بیمارستان کلرون ، روند احداث درمانگاه شماره ۱ گتوند و بیمارستان درمان بستر صالح شهر بازدید کردند

منبع