آمار کرونا در ایران ۹۹/۸/۱۵

بیماران بهبود یافته : ۱۸۸۷

بیماران فوت شده : ۴۰۶

موارد قطعی ابتلا : ۸۷۷۲

کل بیماران بهبود یافته : ۵۰۲۲۸۷

کل بیماران فوت شده : ۳۶۹۸۵

موارد قطعی ابتلا : ۶۵۴۹۳۶

منبع