مجتبی یوسفی در قامتی فراتر از یک نماینده

✒️ مجتبی شیخی

با گذشت نزدیک به شش ماه از مجلس یازدهم، بدون شک انتطار مردم از این مجلس به مراتب بالاتر از این عملکرد بوده است.

در این بین نکته امیدوارکننده این مجلس برای مردم خوزستان ظهور پدیده ای جوان در مجلس به نام مجتبی یوسفی، نماینده اهواز می باشد که الحق و الانصاف فراتر از یک نماینده نشان داده است.

یوسفی که سابقه حضور در مجلس را در کارنامه خود نداشته ولی چون شخصی که سابقه چندین دوره ای دارد پخته عمل می کند و در کنار این درایت شور و انگیزه جوانی را نیز که اضاف کنیم به شخصی می رسیم که این روزها نه تنها پرکارترین نماینده مجمع خوزستان بلکه یکی از پرتلاش ترین های مجلس می باشد.

نقد های کارشناسی ،دور از تعصب ، با نگاهی فراحزبی ، دلسوزانه به مسائل کشوری و فرا بخشی از ویژگی های عملکرد این نماینده جوان استان می باشد.

ویژگی منحصر به فرد مهندس یوسفی که ما را امیدوار می کند، پیگیر بودن ایشان تا به سرانجام رساندن مسائل می باشد و این ویژگی را در سمت های قبل از مجلس نیز یدک می کشید و به مدیر پیگیر معروف بوده است.