دکتر مسعود اسدی نیا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول شد

 

با ابلاغ دکتر قمیشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دکتر مسعود اسدی نیا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول شد.

به گزارش خورناا، صبح امروز دکتر علی قمیشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول طی ابلاغی دکتر مسعود اسدی نیا را به عنوان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول منصوب کرد.

در بخشی از این ابلاغ آمده است. انتظار می رود در راستای تحقق برنامه ها و اهداف دانشگاه، به بهره گیری از ابزارهای نوین مدیریتی و جلب مشارکت کلیه مدیران و کارکنان خدوم آن معاونت اهتمام ورزید. دکتر مسعود اسدی نیا متخصص بیهوشی دارای ۲۵ سال سابقه فعایت در حوزه درمان را در پرونده کاری خود را بشرح ذیل دارد.

پنج سال مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دزفول ،رئیس بیمارستان شهرستان اندیمشک، معاون درمان شبکه بهداشت و درمان اندیمشک، رئیس بیمارستان بزرگ دزفول، و اولین سرپرست دانشکده پزشکی دزفول و درحال حاضر معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی دزفول است.

همچنین دکتر قمیشی از زحمات دکتر مهدیه توکلی معاون پیشین درمان تقدیر و تشکر کرد.