پروژه فروش زمین های مسکونی با عنوان شهرک شهید سلیمانی در رامهرمز غیر قانونی است

به گزارش خبرگزاری خورنا رامهرمز در پی فروش زمین هایی کشاورزی در قالب قطعه زمین های مسکونی در محدوده میدان خلیج فارس با عنوان شهرک شهید سلیمانی طی تماس مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز ایشان عنوان کردند که فروش این زمین ها غیر قانونی است و هیچ تغییر کاربری برای این زمین ها شکل نگرفته است.

فرشاد مهرابی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز در این رابطه افزودند که این زمین های کشاورزی خارج از محدوده طرح جامع شهری و طرح هادی روستایی هستند و خرید و فروش این زمین های کشاورزی تحت عنوان شهرک شهید سلیمانی غیر قانونی می باشد و هیچ استعلامی از سوی جهاد کشاورزی در این مورد صادر نشده است .

همچنین فرماندهی سپاه شهرستان رامهرمز عنوان کردند که نامگذاری این شهرک تحت عنوان شهید سلیمانی بدون اطلاع ما بوده است و هیچ مجوز و یا جلسه ای برای نامگذاری این زمین ها برگزار نشده است.