رفع تصرف زمینهای ملی در بخش عقیلی گتوند

چندین هکتار از اراضی ملی روستای دشت بزرگ در بخش عقیلی گتوند رفع تصرف شد

رئیس منابع طبیعی و آبخیز داری گتوند اظهار داشت : سال ۱۳۹۵ اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان گتوند از عامل تصرف کننده شکایت نمود که امسال رای قطعی صادر شد

خدادادی افزود : با حضور نیروهای منابع طبیعی شهرستان گتوند و نماینده دادستان زمین مذکور خلع ید شد

منبع