توضیحات شهردار رامشیر در خصوص قطعی برق سردخانه شهرستان رامشیر

خورنا – فرزاد شعبانی

رستم گردونی شهردار رامشیر در گفت و گوی ویدویی با خبرگزاری خورنا، در رابطه با فیلم منتشر شده تحت عنوان نبود برق در سردخانه شهرداری رامشیر توضیح داد.