اداره برق رامشیر وضعیت فاجعه آمیزی را برای تنها سردخانه رامشیر‌ رقم زد

خورنا – فرزاد شعبانی

شهروند رامشیری با ارسال فیلمی به خبرگزاری خورنا، از مشکلات نبود برق در تنها سردخانه شهرستان رامشیر می‌گوید.