افزایش بیماران بدحال کرونایی

تلاش برای افزایش تخت‌های ICU در رامشیر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در حال تلاش برای ایجاد ICUهای جدید در رامشیر هستیم تا بیماران کرونایی این شهر به اهواز منتقل نشوند.