ساخت واکسن ایرانی کرونا در چه مرحله ایست

واکسن ایرانی کرونا از آبان ماه وارد مرحله آزمایش انسانی می شود

 

وزیر بهداشت : واکسن ایرانی کرونا مراحل آزمایش حیوانی را رد کرده و از آبان ماه وارد مرحله آزمایش انسانی می شود

منبع