قیمت کاهشی ارز و سکه

امروز دلار با ریزش قیمت ۳ هزار تومان به قیمت ۲۸۰۰۰ تومان رسید وسکه هم با کاهشی حدود ۲۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان همراه بود

منبع